Telefonní číslo

+420 774 874 603

Adresa

Tržiště 366/13, 118 00 Praha

Aktuální dotace pro obce a kraje

Výběr dvou nejzajímavějších dotací pro města, obce a kraje s momentálně otevřeným příjmem žádosti o dotaci.

Dotace na snížení energetické náročnosti veřejných budov

Tato výzva z Národního programu životního prostředí (NPŽP) celkem alokuje necelé 4 mld. Kč a podpoří energeticky úsporné renovace veřejných budov za pomocí zateplení, výměny oken, řízeného větrání, instalace FVE atd. Příjem žádostí byl zahájen v prosinci loňského roku a bude ukončen 30. září 2022, ukončení realizace projektu musí být do konce roku 2025.

Komu je výzva určená?

O dotaci mohou žádat obce a jejich dobrovolné svazky, kraje, státní či národní podniky, správa železnic, státní organizace, státní příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace Územních samosprávných celků, vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazky a obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem.

Výše příspěvku

Záleží na dosažených technických parametrech a energetických úsporách, počítá se s 40 % až 100 %.

Dotace na hospodaření s vodou v obcích

Opět další výzva z NPŽP, prostředky jsou tentokrát poskytnuty z Národního plánu obnovy a mají za cíl zefektivnit hospodaření se srážkovou vodou a také zlepšit protipovodňovou ochranu. Rozdělí se necelý 1,8 mld. Kč a příjem žádostí byl zahájen 12. ledna 2022, žádat můžete až do 31. srpna 2022. Realizace projektu musí být do 30. 6. 2025.

V rámci udržitelného hospodaření s vodou lze dotaci získat například na retenční a povrchově vsakovací zařízení doplněná zelení, na dešťové zahrady, na podzemní vsakovací zařízení, na povrchové akumulační zařízení, atd.

Protipovodňová ochrana bude podpořena za pomocí zvýšení kapacity koryta, umožnění rozlivů do nivních ploch, atd.

Komu je výzva určená?

V případě hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu obce jsou to kraje, obce a jejich dobrovolné svazky, městské části hl. města Prahy, státní podniky a státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, příspěvkové organizace státu a územně samosprávné celky, vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby, veřejnoprávní instituce, nestátní neziskové organizace, obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem nebo církve a náboženské společnosti a jejich svazy.

Pokud se jedná o protipovodňovou ochranu v urbanizovaném území, je to výzva pouze pro statutární město Brno.

Výše podpory

Až 100 % způsobilých nákladů (pouze u budování propustných povrchů je to maximálně 50 %). Minimální způsobilé realizační výdaje na projekt 200 000 Kč bez DPH.

Pokud byste se rádi poradili o těchto nebo jiných dotačních možnostech pro vaši obec, kraj či jiný veřejný subjekt, jsme tu pro vás na mailu mackova.hrochova@dotacnikomora.cz.