Telefonní číslo

+420 774 874 603

Adresa

Tržiště 366/13, 118 00 Praha

Cirkulární řešení v podnicích- nová výzva z Národního plánu obnovy

MPO včera vyhlásilo výzvu na podporu cirkulární ekonomiky z Národního plánu obnovy, přesněji se jedná o „I. Výzvu- Cirkulární řešení v podnicích“ (komponenta 2.7 Cirkulární ekonomika, recyklace a průmyslová voda).

Cílem je předcházet vzniku odpadů, navýšit recyklační infrastrukturu a omezit plýtvání druhotnými surovinami a zvýšit obsah recyklovaných materiálů ve výrobcích. Plánovaná celková alokace je 1 miliarda Kč.

Kdo může být žadatelem a jaká je výše podpory?

Žadatelem mohou být podniky všech velikostí od malých, přes střední až po velké, počítá se také s podniky vlastněnými až ze 100 % veřejným sektorem. Výhodou je, že mohou žádat podniky na území celé ČR včetně Hl. m. Prahy.

Dotace až do výše 40 % způsobilých výdajů, v rámci jednoho projektu minimálně 1mil. Kč a maximálně 20 mil. Kč.

Od kdy mohu o dotaci žádat?

Příjem žádostí od 27. července 2022 do 30. září 2022.

Jaké jsou způsobilé výdaje?

Stroje a technologie sloužící k následujícím účelům:

– nové technologie k výrobě druhotné suroviny, polotovaru nebo výrobku z vlastního odpadního materiálu.

– dále technologie k výrobě polotovaru nebo výrobku ze stavebního a demoličního odpadu a také zavádění technologií pro znovupoužití vlastního výrobního odpadu zařazením zpět do výrobního cyklu.

– zavádění technologií ke zvýšení recyklovatelnosti výrobků. Podporováno je i zavádění technologií k náhradě vybraných vstupních surovin a snížení množství vstupů při výrobě.

– zavádění technologií pro výrobu polotovarů nebo výrobků z druhotných surovin nebo technologií umožňující zvýšení podílu druhotných surovin ve výrobku.

– nové technologie na protektorování pneumatik a zavádění technologií pro získávání kritických surovin.

Definice druhotné suroviny

Tento pojem se v rámci výzvy na podporu cirkulárních řešení vyskytuje velmi často, proto je dobré ho správně chápat. Jedná se o vedlejší produkt nebo upravený odpad, který přestal být odpadem. Dále jsou to materiály získané z výrobků podléhajících zpětnému odběru, a z dalších výrobků, využitelné pro další zpracování a v neposlední řadě též nespotřebované vstupní suroviny a materiály předávané k novému využití.

Druhotná surovina slouží jako vstup pro výrobu a nahrazuje primární surovinu.

Typ dotace

Průběžná, bude tedy rozhodovat rychlost podání vašeho projektu. Pokud byste rádi připravili dotační projekt na téma cirkulárního řešení ve vašem podniku, neváhejte nás kontaktovat na mackova.hrochova@dotacnikomora.cz.