Telefonní číslo

+420 774 874 603

Adresa

Dělnická 1628/9, 170 00 Praha 7

Nové kolo výzev v Programu rozvoje venkova

Ministerstvo zemědělství vypsalo 13. kolo příjmu žádostí v oblíbeném Programu rozvoje venkova (PRV).

Příjem žádostí bude spuštěn 5. října 2021 v 8 hodin a bude ukončen 26. října 2021 v 18 hodin, přičemž žádost musíte doručit nejpozději 16. listopadu 2021.

Toto kolo se bude týkat následujících operací:

1.1.1. Vzdělávací akce

1.2.1. Informační akce

4.3.2. Lesnická infrastruktura

6.4.1. Investice do nezemědělských činností

8.4.1. Obnova lesních porostů po kalamitách

Rozdělí se celkem 1,2 mld. Kč a nejvyšší alokaci prostředků získá poslední bod, který se zaměří na odstranění škod v lesích po kalamitách, bude to 400 mil. Kč.

Oproti předchozím kolům PRV je zde několik důležitých změn:

1. Změny společné pro všechny operace

Doložit přílohy k Žádosti o dotaci musíte nejpozději do 25. 1. 2022, do 18:00 hodin v případě operace 1.1.1 Vzdělávací akce a operace 1.2.1 Informační akce, a nejpozději do 22. 2. 2022, do 18:00 hodin v případě operací 4.3.2 Lesnická infrastruktura, 6.4.1 Investice do nezemědělských činností a 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách.

2. Operace vzdělávací a informační akce

Bude možné realizovat on-line Informační akce a souvisí s tím také úprava navazujících podmínek (aktualizace sazeb u on-line akcí u operace 1.1.1 Vzdělávací akce a nastavení sazeb u on-line akcí u 1.2.1 Informační akce).

3. Operace lesnická infrastruktura

Nově se počítá se sloučením dříve dvou samostatných záměrů „výstavba nových lesních cest 1L a 2L a rekonstrukce stávajících lesních cest 1L a 2L“, operace tedy není členěna na dva záměry, ale pouze na jeden.

Mění se také struktura preferenčního kritéria zaměřeného na předmět projektu.

Budou navýšeny preference projektů, jejichž výsledkem je lesní cesta 1L.

4. Investice do nezemědělských projektů

Podpora bude poskytována v souladu s pravidly podpory de minimis.

Navýší se požadavek na minimální příjmy ze zemědělské prvovýroby na 182 400 Kč.

Bude doplněna druhá úroveň bodování u kritéria „Podnikatelský plán je realizován na zemědělské lokalitě s prioritní potřebou regenerace, nebo zemědělské lokalitě v procesu regenerace ve fázi asanace“.

5. Obnova lesních porostů po kalamitách

Mění se podmínky financování, již nebude možné doplňkové vnitrostátní financování a poměr operace je financován 49,5 % z příspěvku EZFRV a 50,5 % příspěvkem ČR.

Nově nebude poskytována dotace na umělou obnovu smrkem na veškerých plochách, kde došlo ke kalamitám způsobeným suchem.

Změna se dotkne také sankčního systému, bude vstřícnější pro žadatele a to z důvodu jednotnosti s ostatními operacemi.

Dojde k navýšení maximální výše dotace na jednoho příjemce dotace v rámci této operace na 400 000 000 Kč za období 2014–2020 (změna vycházející ze zpřesnění Pravidel na 11. kolo).