Telefonní číslo

+420 774 874 603

Adresa

Dělnická 1628/9, 170 00 Praha 7

Konzultační den OP TAK, co je nového v tomto programu?

  • Priorita 1: Výzkum, vývoj, inovace a digitalizace

Zde jsou plánovány následující výzvy: V rámci Aplikace – výzva I se chystá výzva „Realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje I.“, kdy bude podporováno získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

Zapojit se mohou podniky všech velikostí a výzkumné organizace, míra podpory se odvozuje od velikosti podniku, kategorie činnosti a míry účinné spolupráce.

Dále je v plánu výzva Inovace- „Posílení inovační výkonnosti českých firem“, kam spadá podpora produktové inovace (zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb) a procesní inovace (zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb).

Zapojit se mohou malé a střední firmy, ale také podniky spadající do kategorie small-mid caps. Podpora bude odstupňována v závislosti na místě realizace projektu.

Druhou plánovanou výzvou v rámci Inovace je „Posílení inovační výkonnosti českých firem prostřednictvím účinnější ochrany duševního vlastnictví“, které cílí na dotace na zveřejnění přihlášek vynálezů, na registraci užitných vzorů, průmyslových vzorů nebo ochranných známek.

Určeno pro malé a střední podniky plus výzkumné organizace, míra podpory způsobilých výdajů je 75 %.

Z výzvy Proof of Concept se počítá s rozjezdem podpory „Rozvoje transferu technologií a znalostí mezi výzkumnými organizacemi a podniky“ a to hned ve dvou kategoriích:

aktivita 4.1 a) podpora 500 tis. Kč – 5 mil. Kč a způsobilými výdaji budou náklady přímo spojené s vytvořením studie proveditelnosti.

aktivita 4.1 b) podpora 500 tis. Kč – 20 mil. Kč, zde bude způsobilých výdajů víc náklady zcela spadající do kategorie experimentálního vývoje, náklady na vyslání vysoce kvalifikovaných pracovníků z organizace pro výzkum a šíření znalostí, kteří u příjemce podpory pracují na činnostech v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v nově vytvořené funkci, avšak nenahrazují jiné pracovníky, náklady na získání a uznání patentů a dalších nehmotných aktiv a náklady na poradenské a podpůrné služby v oblasti inovací.

  • Priorita 4: Nízkouhlíkové hospodářství

V této oblasti OP TAK podpoří v první výzvě Úspory energií- konkrétně „Snížení energetické náročnosti podnikatelských subjektů I.“. Očekáváná výzva cílí na snížení energetické náročnosti budov podnikatelských subjektů, využívání obnovitelných zdrojů energie a vysoce účinné KVET na pevnou biomasu, bioplyn a biometan a elektrických tepelných čerpadel pro pokrytí vlastní potřeby energie budov a energetických hospodářství podnikatelských provozů, dále na modernizaci rozvodů elektřiny, plynu, tepla, chladu a stlačeného vzduchu v energetických hospodářstvích podniků za účelem zvýšení účinnosti, také na akumulaci všech forem energie v rámci komplexních projektů pro zvyšování energetické účinnosti, na využití odpadní energie, na snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů (pouze pro nové zařízení, které musí mít nulové přímé (výfukové) emise CO2), na modernizaci trakčních napájecích stanic a trakční napájecí sítě., na zavádění prvků efektivního nakládání s energií a optimalizaci provozu k regulaci její spotřeby včetně podpory implementace nástrojů energetického managementu.

Určeno pro podniky všech velikostí, liší se pouze míra podpory, která je odstupňována také v závislosti na místu realizace.

V rámci výzvy Obnovitelné zdroje energie – větrné elektrárny – výzva I. se očekává výzva „Zvýšení podílu obnovitelných zdrojů v souladu s příspěvkem ČR určeným Vnitrostátním plánem pro energetiku a klima I.“, kde bude podpořena výstavba větrných elektráren.

Výzvy se mohou účastnit podniky všech velikostí, liší se pouze míra podpory, která je odstupňována také v závislosti na místu realizace.

Další výzva v rámci nízkouhlíkového hospodářství Energetická infrastruktura – Smart Grids – výzva I. a konkrétní výzva „Rozvoj, vznik Smart Grids podporujících integraci obnovitelných zdrojů energie do distribučních soustav v ČR I.“, kdy projekty musí přispět k Projekty ke zvýšení kapacity distribuční sítě pro integraci obnovitelných zdrojů energie.

Určeno pouze pro velké podniky, provozovatele distribučních soustav.

Vyčerpávající výčet toho nejdůležitějšího z konzultačního dne OP TAKu je u konce, pokud byste potřebovali více informací, neváhejte se na nás obrátit na mackova.hrochova@dotacnikomora.cz. Pomůžeme s dotačním projektem od začátku do konce, naši erudovaní členové jsou jedničkami na trhu dotačního poradenství.