Telefonní číslo

+420 774 874 603

Adresa

Dělnická 1628/9, 170 00 Praha 7

Rozvoj a modernizace materiálně technické základny sociálních služeb

Nová výzva MPSV pro služby sociální péče.

Nová výzva MPSV pro služby sociální péče na nákup, výstavbu nebo rekonstrukci budov a zařízení, s cílem vytvořit podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících sociálních služeb.

Kdo může být žadatelem?

U této výzvy se počítá s příspěvkovými organizacemi obce nebo kraje, dále s obcemi, městysy, městy, městskými částmi a s kraji, žádat mohou také dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církve a nadace.

Platí, že žadatel musí splňovat tyto podmínky:

  • Žadatel je oprávněn k poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů nebo nejpozději v termínu stanoveném pro naplnění indikátorů uvedeném v Rozhodnutí o poskytnutí dotace předloží Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb.
  • Žadatel je součástí sítě sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů nebo nejpozději v termínu stanoveném pro naplnění indikátorů uvedeném v Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude do sítě zařazen.

Výše dotace

Bude 100 % způsobilých výdaje (bez DPH) a minimálně 10 mil Kč a maximálně 80 mil Kč bez DPH na jeden projekt. Typ financování je ex-post.

Způsobilé výdaje

  1. Hlavní způsobilé výdaje
  • Sem se počítají výstavby, přístavby, nástavby nových budov, stavební úpravy (rekonstrukce, modernizace apod.) stávajících budov, vytvoření zázemí pro poskytování registrovaných sociálních služeb, administrativní zázemí, kanceláře včetně jejich vybavení, zeleň a okolí budov a na budovách (aleje, hřiště, parky), energetické úspory budov (obálky budovy, rekuperace, fotovoltaika, vytápění), nákup stavby, která bude sloužit pro poskytování sociálních služeb (vč. pozemku), nákup pozemku určeného pro výstavbu nové stavby, nákup stavby určené k odstranění a následné realizaci nové stavby.
  1. Vedlejší způsobilé výdaje
  • Nesmí přesáhnout 10 % výše hlavních způsobilých nákladů a jsou to pořízení vybavení pro zajištění provozu zařízení, kompenzační pomůcky pro výkon přímé práce s klientem, zdravotnické prostředky pro sociální služby a pořízení asistenčních a asistivních technologií, projektová dokumentace plus zabezpečení výstavby a související výdaje.

Projekty se zaměří na podporu infrastruktury pouze níže uvedených služeb sociální péče dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

➢ Osobní asistence – pouze na území hl. m. Prahy;

➢ Pečovatelská služba – pouze na území hl. m. Prahy;

➢ Odlehčovací služby – celá ČR (mimo hl. m. Prahu) pouze v pobytové formě; v celkovém rozsahu pouze na území hl. m. Prahy;

➢ Centra denních služeb – pouze na území hl. m. Prahy;

➢ Denní stacionáře – v případě, že jsou součástí objektu, kde je poskytována pobytová služba – platí pro území ČR mimo Prahu. Pokud v objektu, kde je umístěn denní stacionář, není poskytována i pobytová služba, pak platí pouze na území hl. m. Prahy;

➢ Týdenní stacionáře;

➢ Domovy pro osoby se zdravotním postižením;

➢ Domovy pro seniory;

➢ Domovy se zvláštním režimem;

➢ Chráněné bydlení.

Tato výzva je kolová, přičemž 20. května 2022 bude zahájen příjem žádostí a 31. 7. 2022 bude první kolo uzavírky příjmu žádostí a 30. 9. 2022 druhé kolo uzavírky příjmu žádostí (obě kola uzavírána v 16 hodin).

Máte jakýkoli dotaz nebo byste rovnou rádi podali projekt v této výzvě? Neváhejte nás kontaktovat na mackova.hrochova@dotacnikomora.cz