Telefonní číslo

+420 774 874 603

Adresa

Dělnická 1628/9, 170 00 Praha 7

Chystá se nová výzva „Aplikace“

Získejte podporu na mzdy výzkumných pracovníků, materiál a mnohé další

Oblíbená výzva Aplikace se chystá i v dalším programovém období, klade si za cíl získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb, to vše díky realizaci projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

Kdo může být žadatelem?

Tentokrát mohou o finanční podporu žádat malé a střední podniky, ale také velké podniky a podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem. Počítá se i s organizacemi pro výzkum a šíření znalostí.

Mezi další podmínky, které musí žadatel splnit, je místo realizace na celém území ČR mimo NUTS II Praha, rozhoduje umístění provozovny podniku, kde se odehraje realizace projektu a mohou to být dvě odlišná místa v rámci jednoho projektu. Zároveň musí být projekt ve shodě s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci ČR.

Žadatel zařazený do kategorie velký podnik může podat pouze jeden projekt, malé a střední podniky až tři projekty.

Výše podpory

Výše dotace v této výzvě se pohybuje od minimální hodnoty 2 mil. Kč až do maximální výše 50 mil. Kč na projekty, které jsou realizované bez tzv. účinné spolupráce, pokud prokážete účinnou spolupráci podle předem daných kritérií, můžete získat až 100 mil. Kč.

Podmínkou také je, aby byl podíl aktivit podnikatelských subjektů na celkových způsobilých výdajích minimálně 50 %, přičemž maximální dotační míra podpory za celý projekt je 70 %.

Podporován může být současně experimentální vývoj i průmyslový výzkum v rámci jednoho projektu, ale podíl průmyslového výzkumu nesmí překročit 50% ze způsobilých výdajů. Celý projekt nemůže být složen pouze výzkumných aktivit, ale může být složený jen z vývojových aktivit.

Způsobilé výdaje

Podpořit lze osobní náklady: mzdy a pojistné výzkumných pracovníků, techniků a ostatního technického podpůrného personálu, náklady na nástroje, přístroje a vybavení pořízených od třetích stran v podobě odpisů dlouhodobého hmotného movitého majetku, náklady na smluvní výzkum, náklady na poradenské služby VaV a také dodatečné režijní a ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál a dodávky.

Výstupem projektu by měl být prototyp, užitný vzor, průmyslový vzor, ověřená technologie, poloprovoz a software.

Aplikace se hodí pro inovační typ firem, které nechtějí v budoucnu zaostávat za konkurencí, pokud si stále nevíte s dotačním projektem rady, neváhejte se na nás obrátit, nejlépe na mail mackova.hrochova@dotacnikomora.cz