Telefonní číslo

+420 774 874 603

Adresa

Dělnická 1628/9, 170 00 Praha 7

Chystané výzvy z OPŽP pro rok 2023

Nový harmonogram výzev z Operačního programu Životní prostředí pro rok 2023 byl již uveřejněn a my z něj přinášíme to nejdůležitější, co by vám rozhodně nemělo uniknout. Na následujících řádcích zjistíte, co bude podpořeno, kdy bude zahájen příjem žádostí a jaká bude výše podpory.

1.1. Podpora energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů

Snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury: zaměří se na komplexní projekty, které dosáhnou snížení energetické náročnosti budov a výstavbu a rekonstrukci OZE pro veřejné budovy.

Budou dvě výzvy, první podpoří méně rozvinuté MMR a druhá přechodové regiony PR, příjem žádostí v obou by měl odstartovat 3. dubna 2023. Výše podpory bude na základě ZMV jednotkových nákladů.

1.2. Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům.

Tento specifický cíl se zaměří hned na tři oblasti:

  1. Podpora přírodě blízkých opatření v krajině a sídlech s cílem upravit lesní porosty směrem k přirozené struktuře a druhové skladbě za účelem posílení jejich stability. Příjem žádostí začne zřejmě 28. června 2023. Výše podpory 80 % způsobilých výdajů.
  2. Druhým cílem je zakládání a obnova sídelní zeleně, odstranění či eliminace negativních funkcí odvodňovacích zařízení v krajině, zde budete moci podávat žádost od 18. ledna 2023. Podle typu projektu bude výše podpory 85 až 100 % způsobilých výdajů.
  3. Efektivnější nakládání se srážkovou a šedou vodou za pomocí vybudování vhodné technologie, zelené střechy, žádat budete moci od 1. února 2023. Výše podpory 85 % způsobilých výdajů.

1.6. Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a snižování všech forem znečištění.

Opět budou podpořeny tři oblasti:

  1. Modernizace a rozvoj záchranných stanic a center CITES pro ohrožené živočichy, se začátkem příjmu žádostí se počítá 18. ledna 2023. Výše podpory 80 % způsobilých výdajů.
  2. Průzkum rozsahu znečištění horninového prostředí a rizik s ním spojených, včetně návrhu efektivního řešení. Příjem žádostí začne 1. února 2023. Výše podpory 85 % způsobilých výdajů.
  3. Odstranění rizik kontaminace ohrožující lidské zdraví, vodní zdroje nebo ekosystémy a rekultivace starých skládek, u této výzvy se počítá s příjmem žádostí od 15. června 2023. Až 85 % způsobilých výdajů.

Zajímaly by vás výzvy chystané na příští rok z OPŽP? Neváhejte nás kontaktovat, naši členové z řad kvalitních dotačních poradců umí řešit i projekty pro veřejný sektor. Rádi poradíme nebo poskytneme více informací na mackova.hrochova@dotacnikomora.cz.