Telefonní číslo

+420 774 874 603

Adresa

Dělnická 1628/9, 170 00 Praha 7

Nový IROP 2021-2027 už je konečně za dveřmi

Česká republika se dočkala schválení důležitého operačního programu IROP (Integrovaný regionální operační program) pro období 2021-2027. Vyhlášení první výzvy se očekává ve čtvrtek 28. července a výzva by měla podpořit rozvoj knihoven.

Pro koho je program určen?

Pro žadatele z kategorie veřejný sektor, tedy města, obce, kraje, zdravotnická zařízení, jednotky IZS, atd. Vždy záleží na konkrétním specifickém cíli, viz níže.

Celková podpora bude ve výši téměř 4,8 mld. EUR, což činí zhruba 117,7 mld. Kč.

A kam peníze půjdou?

Operační program spadající pod Ministerstvo pro místní rozvoj podpoří především projekty týkající se dopravy, vzdělávání, zdravotnictví a další. Celkem je rozčleněn na následujících deset specifických cílů:

1. eGovernmennt a kybernetická bezpečnost

Má za úkol rozšířit a urychlit elektronizaci veřejné správy a umožnit využívání přínosů digitalizace všemi skupinami.

2. Integrovaný záchranný systém

Tento cíl posílí systém ochrany obyvatelstva. Podpora je určena pro základní složky integrovaného záchranného systému, konkrétně pro Hasičský záchranný sbor ČR, Policii ČR a zdravotnické záchranné služby krajů.

3. Zelená infrastruktura měst a obcí

Počítá s budováním zelené infrastruktury měst a obcí pro zkvalitnění života a eliminaci dopadů klimatické změny na život obyvatel.

4. Silnice II. třídy

Zde se cílí na zlepšení silničního napojení regionů na nadřazenou transevropskou dopravní síť, odstranění regionálních rozdílů v přístupnosti a zlepšení dostupnosti center.

5. Vzdělávací infrastruktura

Zde je prioritou podpora regionálního školství, zejména rozšíření a zkvalitnění infrastruktury škol pro vzdělávání ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky nebo práci s digitálními technologiemi. Podporováno bude také navyšování kapacit mateřských škol v území, kde je identifikován nedostatek kapacit.

6. Sociální infrastruktura

Počítá se se vznikem bytů pro sociální bydlení, se zajištěním vyšší dostupnosti a kvality služeb vedoucí k sociální inkluzi, a s dokončením deinstitucionalizace sociálních služeb.

7. Infrastruktura ve zdravotnictví

Podpora bude směřovat ke zlepšení kvality a zvýšení dostupnost zdravotních služeb, integrované, dlouhodobé a následné péče vč. paliativní a hospicové.

8. Kulturní dědictví a cestovní ruch

Podporováno bude zachování hodnot kulturního dědictví v ČR a zvýšení zájmu o něj, zlepšení stavu památek a muzeí, rozvoj edukačních aktivit v oblasti kulturního dědictví a rozvoj udržitelného cestovního ruchu.

9. Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)

Specifický cíl zaměřený na vyvážený udržitelný územní rozvoj venkovských oblastí v Česku, snížení regionálních nerovností a stabilizace venkovských oblastí, předcházení odlivu obyvatel z venkovských oblastí do větších měst a jejich zázemí, využití místního specifického potenciálu území, zlepšení vybavenosti služeb a modernizace technické infrastruktury ve venkovských oblastech.

10. Čistá a aktivní mobilita

Počítá se se zavedením inteligentních, propojenějších a čistějších systémů dopravy, zatraktivněním veřejné osobní dopravy a zlepšením podmínek pro aktivní mobilitu.

Přehled témat je tedy skutečně bohatý, dočkáme se snad podpory 1 400 škol a školských zařízení, až 390 km modernizovaných silnic II. třídy nebo zmodernizovaných zdravotnických zařízení pro více jak 900 tisíc pacientů,

Pokud byste rádi žádali v novém IROPu, neváhejte se na nás obrátit, na mailu mackova.hrochova@dotacnikomora.cz vám poradíme s projektem i s dalšími náležitostmi.