Telefonní číslo

+420 774 874 603

Adresa

Dělnická 1628/9, 170 00 Praha 7

Podpora rozvoje regionů nejen v roce 2019

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vyhlásilo skupinu atraktivních dotačních titulů, na které dosáhnou obce a města z celé České republiky, vč. Prahy.

Pro všechny žadatele také platí, že obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument. Příjem žádostí až na jednu výjimku končí 28. 2. 2019 (u brownfieldů končí 31. 5. 2019), takže Vám nedoporučujeme otálet.

PODPORA REGENERACE BROWNFIELDŮ PRO NEPODNIKATELSKÉ VYUŽITÍ

Cílem dotace od MMR je regenerovat území, na kterém se nachází objekty či plochy nevyužívané a zanedbané, které lze definovat jako brownfield. Brownfield je před žádostí o dotaci potřeba zaregistrovat do Národní databáze brownfieldů (proces trvá cca 3 týdny). Využití výsledků dotačního projektu pak má být nepodnikatelského charakteru a objekty mají sloužit pro širokou veřejnost. Ministerstvo avizovalo, že pokud obdrží velké množství žádostí o dotace, příjem dalších předčasně zastaví.

PŘÍKLADY PODPOROVANÝCH PROJEKTŮ

 • Obecní dům, obřadní síň, knihovna
 • Bezplatné volně přístupné volnočasové aktivity
 • Bezplatné veřejné parkoviště či garáže
 • Obecní sklad, zázemí pro obecní techniku, dílny pouze pro využití obce
 • Hasičárna
 • Kulturní dům (omezeno komerční využití)
 • Klubovny pro lokální spolky
 • Místní veřejná sportoviště určená především pro spádovou oblast (koupaliště, brusliště)
 • Škola a školka, součástí může být výstavba školní jídelny (za předpokladu, že strava bude poskytována pouze žákům a zaměstnancům školy a zároveň bude jídelna provozována školou a ne externím subjektem)

Výše dotace se odvíjí podle typu žadatele.

 • Sídla do 3 000 obyvatel dotace do výše 70 %
 • Sídla od 3 001 do 10 000 obyvatel dotace do výše 60 %
 • Sídla nad 10 001 obyvatel dotace do výše 50 %
 • Kraje do výše 50 %​
 • Dotace od 300 tis. Kč do 30 mil. Kč

REKONSTRUKCE A PŘESTAVBA VEŘEJNÝCH BUDOV

Dotace od MMR je určená pro akce zaměřené na obnovu veřejných budov, jejichž provoz je plně hrazen z obecního rozpočtu. Jedná se o kulturní domy, obecní domy, multifunkční domy, školní budovy (cílem projektu není navýšení kapacit školních budov) apod.

 • Dotace je určena pro obce do 3 000 obyvatel
 • Dotace až 70 %
 • Dotace od 500 tis. Kč do 10 mil. Kč

Výstupy projektu nesmí být komerčně využívány a sloužit k provozování ekonomické činnosti. Komerční využití, které je zpoplatněno, může tvořit maximálně 20 % celkové kapacity (časové, dispoziční apod.). Mezi neuznatelné náklady patří novostavba, bytové prostory či vybavení budov (nábytek, kancelářské potřeby…).

PODPORA OBNOVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

Dotace od MMR je určená na akce zaměřené na obnovu místních komunikací, konkrétně na všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy, parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy, místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy), napojení místní komunikace na příslušnou pozemní komunikaci. Původní povrch (asfalt, beton, dlažbu, betonové panely a štěrk) budete moci vyměnit za nový asfalt, beton či dlažbu.

Jsou-li nedílnou součástí obnovy dané místní komunikace, tak do projektu lze zahrnout i obnovu kanalizace, včetně úprav k odvádění vody (jen tehdy, slouží-li výlučně k odvádění povrchových vod z této komunikace), obnovu propustků, ostatních povrchových odvodňovacích zařízení, galérií, opěrných, zárubních, obkladních a parapetních zdí, teras, násypů a svahů, dělicích pásů, příkopů.

 • Dotace je určena pro obce do 10 000 obyvatel
 • Dotaci mohou čerpat i obce, které mají více než 10 000 obyvatel, žadatel však nesmí být statutárním městem a zároveň nesmí být zahrnut v řešení ITI a IPRU)
 • Dotace 50 až 70 % dle velikosti obce
 • Dotace od 500 tis. Kč do 5 mil. Kč
 • Obce musí mít zpracovaný pasport komunikací

PODPORA BUDOVÁNÍ A OBNOVY MÍST AKTIVNÍHO A PASIVNÍHO ODPOČINKU

Dotace od MMR podporuje akce s výstupy sloužícími široké veřejnosti, jejichž provoz je hrazen z obecního rozpočtu, jejich užívání není zpoplatněno a jsou veřejně přístupné. Výstupy nesmí být komerčně využívány a sloužit k provozování ekonomické činnosti.

Jde především o obnovu nebo vybudování veřejných hřišť a sportovišť, dětských dopravních hřišť, obnovu obecních koupališť lokálního charakteru, obnovu nebo vybudování naučných/zážitkových stezek (vyjma cyklostezek), obnovu nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity (vnitřní a vnější prostory pro setkávání, komunitní a spolkovou činnost). Součástí místa pasivního odpočinku mohou být například lavičky, stoly, stojany na kola, odpadkové koše, přístřešek nebo závětří se střechou apod.

 • Dotace je určena pro obce do 3 000 obyvatel
 • Dotace až 70 %
 • Dotace 100 tis. Kč až 3 mil. Kč

PODPORA DOSTUPNOSTI SLUŽEB

Dotace od MMR je určena na přípravu prostor pro provozování služeb základní lékařské péče a obchodní obslužnosti. Podporovány budou akce zaměřené na rekonstrukci, přestavbu a výstavbu objektů nebo jejich částí, které budou následně nabídnuty k provozování za transparentních a tržních podmínek. Podporovány budou akce zaměřené na přípravu prostor pro provoz základní lékařské péče (pediatr, praktický lékař, zubař) a obchod (základní potřeby/smíšené zboží, přípustná je kooperace s „Pošta partner“). Prostor nesmí být připravován pro konkrétního provozovatele. Základní podmínkou pro podání žádosti je, že v katastru žadatele není v době podání žádosti provozována činnost stejného charakteru soukromým subjektem.

Mezi uznatelné náklady nepatří: vybavení nábytkem, kancelářskou technikou, vybavení zdravotnickým zařízením, nákup a pořízení osobního automobilu.

 • Dotace je určena pro obce do 3 000 obyvatel
 • Dotace až 70 %
 • Dotace od 100 tis. Kč do 2 mil. Kč

3 ZÁKLADNÍ KROKY K ÚSPĚŠNÉMU PROJEKTU U DOTACE OD MMR

 1. Mít dobře specifikovaný investiční záměr.
 2. Vybrat vhodný dotační titul a ověřit splnění všech podmínek nejen z pohledu žadatele, ale i předkládaného záměru.
 3. Zajistit kvalitní projektovou připravenost. Projektová dokumentace je povinnou přílohou u všech zmiňovaných dotačních titulů, bez které není možné projektovou žádost předložit včas a v potřebné kvalitě.

Na závěr chceme připomenout, že příjem žádostí až na jednu výjimku končí 28. 2. 2019 (u brownfieldů končí 31. 5. 2019). MMR avizovalo, že všechny výše zmíněné dotační tituly budou vyhlášeny i v příštím roce. Pokud tedy máte vhodný investiční záměr, ale zatím ještě nemáte zajištěnou projektovou přípravu, doporučujeme již nyní začít na dokumentaci pracovat. Kvalitní projektová dokumentace je klíčový aspekt úspěšné žádosti o dotaci.

Za Komoru dotačních poradců Vám přejeme mnoho úspěšných projektů nejen v roce 2019